Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Палеонтологија и палеоекологија неогена Србије

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне знања о фосилним записима, као и условима средине и начину живота организама током неогена на простору Србије; условима њиховог живота и паелоеколошким особинама средине у којој су живели.

Исход предмета: Студент стиче знања о неогеним фосилним организмима, њиховом начину живота, развоју, као и о особинама средине коју су настањивали.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеоеколошке и тафономске карактеристике одабране групе организама.Морфофункционална анализа; Методе анализа палеосредина и њихова реконструкција – прикупљање и обрада података; Интерпретација података (израда модела палеосредина).

Практична настава
Вежбе прате предавања и конципиране су као самосталан рад студената на конкретном фосилном материјалу.

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци и инструктивним примерима. Проучавање одговарајуће литературе. Самостално закључивање о стратиграфској припадности и палеоеколошким особинама проучаваног фосилног материјала.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -