Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Еволуција одабране групе организама

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Еволуција одабране групе организама

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне знања о појави, пореклу, еволуцији одабране групе фосилних организама.

Исход предмета: Студент стиче знања о развоју одређене групе организама, променама које је претрпела током геолошког времена, као и могућим узроцима тих промена.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Постанак одабране групе организама и везе са сродним облицима. Функционална морфологија. Развој кроз време, миграције, прилагођавање променама животне средине. Најважнији облици и њихова историја. Развој одабране групе на територији Србије и Балканског полуострва.

Практична настава
Лабораторијски рад и рад у Збирци

Литература:

  1. Stojković, B., Tucić, N. 2009. Darvinijana. Službeni glasnik, Beograd, 136 str.
  2. Briggs & Crowther (eds.) 2003: Palaeobiology II. Blackwell Publishing Company, 583 pp.
  3. Одабрана научна литература, зависно од специјалности докторанда.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Самосталан рад са фосилним материјалом и материјалом из Збирки; консултације са професором; обрада литературе, израда семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 20
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -