Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет:514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Микропалеонтологија - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Микропалеонтологија - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања о одабраној групи фосилних микроорганизама. Савладати теоретска (литература) и аналитичка (микроскопирање) знања најновијих резултата и умећа одређивања специфичних микрофосила и нанофосила у сврху утврђивања биозона и репера потребних за биостратиграфску, палеоеколошку и палеогеографску интерпретацију.

Исход предмета: По завршетку курса студент је способан да самостално идентификује и опише различите таксоне одређене групе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Микропалеонтолошка истраживања мезозојских и неогених седимента Србије и суседних земаља. Значајни микрофосили за мезозојске и неогене седименте Србије. Осврт на морфологију њихових скелета, еволутивне низове и биостратиграфски значајне врсте. Палеоеколошки односи значајних микрозаједница у фосилним морским екосистемима. Анализа микрофацијеса. Степен истражености појединих група микрофосила. Корелација микрофосилних заједница Србије са до сада познатим одговарајућим асоцијацима локалитета широм света.

Практична настава
Кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

Литература:

  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци. Проучавање одговарајуће литературе. Дискусија о могућим таксономским, биостратиграфским, палеоеколошким и палеогеографским закључцима на основу идентификованих микрофосила.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -