Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 11-12

Кабинет:
E-mail: dejan.prelevic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија-посебна поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геохемија-посебна поглавља

Предавачи: проф. др Дејан Прелевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Сврха предмета је да се кандидат фокусира на студијско изучавање одређених геохемијских дисциплина неопходних за израду докторске тезе. Поглавља која ће кандидат припремати за испит биће одабрана у зависности од подручја интересовања и договора са ментором и докторантом, а у намери стицања специјалистичких сазнања из научне области битне за његов даљи научно-истраживачки рад.

Исход предмета: Зависно од профила интересовања студенти докторских студија биће обучени да врше истраживања у различитим дисциплинама примењене геохемије: животна средина (загађење и ремедијација), биогеохемију, геомедицина, геохемију- земљишта, предела, вода и др.

Садржај предмета:

Теоријска настава
настава ће бити везана за подручја везана за посебне дисциплине у геохемији сагласно подручјима приказаним у исходу предмета

Практична настава
практичне вежбе прате предавања у одређеној области интересовања и израду и презентацију једног семинарског рада везаног за тему докторске дисертације

Литература:

  1. G. Nelson Eby. 2004.Principles of environmental geochemistry. Thomson-Brooks/Cole ISBN: 0122290615, 9780122290619, 514 стр
  2. Treatise on Geochemistry, Second Edition, Volume 9, 2005. Environmental Geochemistry, 1st Edition, (ed. B Sherwood Lollar), Elsevier Science ISBN: 9780080446431, 648 стр.
  3. Soils and Sediments: Mineralogy and Geochemistry, 2011.(Ed. Paquet, H.& Clauer, N.), Springer, ISBN-10: 3642644430 ISBN-13: 978-3642644436, 389pp
  4. Treatise on Geochemistry,Vol. 5, Surface and Ground Water, Weathering, and Soils (Edit. J.I. Drever), Elsevier, 2004.
  5. Meuser, H. 2013. Soil Remediation and Rehabilitation. Treatment of Contaminated and Disturbed Land Series: Environmental Pollution, Vol. 23, Springer, ISBN 978-94-007-5751-6, 404 str

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: класична предавања уз савремене визулене методе - ппт презентације, приказ и дискусија семинарског рада

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -