Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија офиолита

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Петрологија офиолита

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са значајем офиолита при реконструкцији геолошке еволуције неког подручја.Средине стварања офиолита. Значај метаморфних стена у бази офиолита.

Исход предмета: Оспособљавање за рад на терену и у кабинету (микроскопска одредба стена океанске коре и омотача), интерпретација геохемијских података, P-Tуслови метаморфизма као индикатори стања у фази затварања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводне напомене о офиолитима.тектонити, стене из омотача. Кумулати-стене океанске коре. Леукократне асоцијације. Геохеија и генеза офилита. Метаморфне стене у подини офиолитских комплекса. Меланж. Механизми смештања офиолита. Офиолити Србије.

Практична настава
Микроскопске вежбе (детерминација стена и минерала индикатора). Израда и интерпретација дијаграма.

Литература:

  1. Robert G. Coleman, 1977: Ophiolites. 228, Springer-Verlag
  2. Wakabayashi, J. & Dilek, Y. 2000. Spatial and temporal relationships between ophiolites and their metamorphic soles: a test of models of forearc ophiolite genesis. Geological Society of America - Special Paper, 349: 53–64
  3. Woodcock, N.H., Robertson, A.H.F. 1977. Origins of some ophiolite related metamorphic rocks of the Tethyan belt. Geology, 5: 373-376.
  4. Karamata, S. 2006. The geodynamical framework of the Balkan Peninsula: its origin due to the approach, collision and compression of Gondwanian and Eurasian units. In: ROBERTSON, A.H.F. & MOUNTRAKIS D. (eds.), Tectonic Development of the Eastern Mediterran

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -