Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-15

Кабинет:722
E-mail: nada.vaskovic@rgf.bg.ac.rs

Контактни метаморфизам

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Контактни метаморфизам

Предавачи: проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Наградња знања стеченог у току академских дипломских студија. Стицање знања о процесима и законима контактног метаморфизма и њиховој вези са орудњавањем.

Исход предмета: Оспособљавање кандидата за самостални научни и истраживачки рад у области магматизам-метаморфизам-рудна лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у контактни метаморфизам: подела. Контактни метаморфизам кластичних седиментних стена, Контактни метаморфизам базичних магматских стена и њихових пирокластита, Контактни метаморфизам карбоната и лапораца. Фазне равнотеже у системима CMS(H2O-CO2); CMAS(H2O-CO2), KCMAS(H2O-CO2), KFCMAS(H2O-CO2). Термобарометрија. Утицај CO2 на стабилност минерала. Контактни метаморфизам и рудна лежишта. Контактно метаморфне стене у Србији.

Практична настава
Студијски истраживачки рад везан за изабрано поглавље. Теренске и лабораторијске методе

Литература:

  1. Akiho Miyashiro, 1994: Metamorphic petrology. Oxford University Press, Inc. New York, 406
  2. Myron G. Best, 2003: Igneous and metamorphic petrology. Blackwell Publishing, 729.
  3. Helmut G. F. Winkler, 1976: Petrogenesis of metamorphic rocks. Springer-Verlag, 334.
  4. J.Winter, 2010: Principles of Igneous and Metamorphic Petrology (2nd Edition), 702;
  5. G.J. Borradaile, M.B. Bayly C.McA. Powel: Atlas of deformational and metamorphic rock fabric

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања: ППТ презентације праћене макро- и микроскопским посматрањима уз тумачење контакно метаморфних процеса, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -