Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-14

Кабинет:722
E-mail: vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs

Временска трајност и конзервација камена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Временска трајност и конзервација камена

Предавачи: проф. др Весна Матовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања о временској трајности камена, механизмима и факторима разарања камена. Упознавање са методама дијагностицирања форми распадања и њиховој корелацији са микроструктурним карактеристикама камена ради примене адекватних метода чишћења, консолидације, рестаурације и заштите старих и савремених камених грађевина.

Исход предмета: Развијање професионалне способности за опсервацију форми разградње камена, анализу узорка, примену савремених метода чишћења, консолидације и заштите већ уграђеног камена. Стечена знања омогућавају бављење научним радом у области трајности, консолидације и конзервације старих и савремених камених грађевина као и потребну стручност за учешће у мултидисциплинарним конзерваторским пројектима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Петро-физичка и хемијска својства камена и њихов утицај на временску трајност; порозни системи и транспорт флуида кроз камен; фактори распадања камена: гасови; аеросолне честице, УВ зрачење, киселе кише, влага, соли; извори загађивача и њихов утицај на процесе, облике и интензитет распадања; растворљиве соли: порекло, врсте, кристализациони притисци; класификација и морфологија форми оштећења камена и методологија мапирања камених фасада;принципи рестаурације и конзервације камена; технике чишћења и рестаурације камена; консолиданти и савремена средства за хидрофобизацију и заштиту камених површина.

Практична настава
Вежбе прате наставне јединице, упознавање са лабораторијским методама за испитивање временске трајности камена и симулацију временског пропадања; обилазак камених грађевина – мапирање, категоризација и дијагностика оштећења камених фасада; примери фасада од карбонатних стена са посебним освртома на трајност карбонатних стена у урбаним и руралним срединама; методе графичког приказа резултата мапирања фасада; методе одређивање индекса оштећења за семиквантитативну процену даље разградње камене фасаде.

Литература:

  1. Amoroso, G., Giovanni & Fassina V., 1983. Stone decay and conservation, Elsevier Science Publishing Co.New York, 453p.
  2. Price C.A. 1996. Stone Conservation An Overview of Current Research. Getty Conservation Institute.
  3. S.Siegfried & R.Snethlage, 2011: Stone in architecture (4th edition). Springer, 545p.
  4. S. Siegesmund, T.Weiss and A.Vollbrecht, 2002: Natural stone, Weathering Phenomena, Conservation Strategies and Case Studies. Geological Society Special Publication No205, 456.
  5. M.B.Dan, R.Prikryl and A.Torok, 2010: Materials, Technologies and Practice in Historic Heritage Structures, Springer,371p

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама (ппт-презентације), теренски облизак камених објеката, семинари-презентација и интерактивна дискусија.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -