Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-15

Кабинет:722
E-mail: nada.vaskovic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Петрологија метаморфних стена-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Нада Васковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Наградња знања стеченог у току академских основних и дипломских студија. Сагледавање и разумевање процеса формирања стена у условима ниског степена метаморфизма и метаморфних стена у регионалним размерама.

Исход предмета: Развијање способности за бављење научним радом посебно у области граничног подручја крај дијагенезе -почетак метаморфизма.Стицање способности за научно истраживачки рад и решавање петрогенетских проблема и еволуције процеса метаморфизма непознатог контекста коришћењем савремених метода истраживања и софтверских пакета (нпр. termocalc и други), као и креирања генетских модела на основу односа асоцијације минерала, хемизма и склопа.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Општа својства ниско метаморфних стена. Методе испитивања. Минерали ниско метаморфних стена Анализа склопа ниско метаморфних стена. Фације врло ниског и ниског степена метаморфизма: зеолитска, пренит-пумпелитска, пренит-актинолитска; пумпелит - актинолитска, фација плавих шкриљаца. Границе између фација. Индикатори врло ниског и ниског степена метаморфизма. Кристалинитет илита, геобарометри. Фазни системи: CASH, CASH-CO2, NCMASH и други. Активност CО2. Ниско метаморфне стене и тектонски процеси. Средине стварања ниско метаморфних стена.Увод. Регионални метаморфизам - подела, метаморфне фације, фације серија. Метаморизам Баровијан типа. Фација зелених шкриљаца. Алмандин амфиболитска фација. Еклогитска фација. Гранулитска фација. Минерали регионалног метаморфизма: индекс минерали и минералне зоне. Геотермометри и геобарометри. Контролни фактори метаморфизма: температура, притисак, флуиди. Склоп метаморфних стена - време кристализације и деформације минерала. Фазне равнотеже у различитим системима. Регионални метаморфизам и тектоника. Регионално метаморфне стене у Србији.

Практична настава
Практичан рад широког спектра везан за изабрано поглавље. Теренске и лабораторијске методе.

Литература:

  1. Akiho Miyashiro: Metamorphic petrology;
  2. Myron Best: Igneous and metamorphic petrology;
  3. Winkler: Petrogenesis of metamorphic rocks;
  4. J.Winter: An introduction to igneous and metamorphic petrology;
  5. G.J. Borradaile, M.B. Bayly C.McA. Powel: Atlas of deformational and metamorphic rock fabric

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања: ПП презентације праћене макро- и микроскопским посматрањима уз тумачење нискометаморфних и регионално метаморфних процеса, консултације, теренска настава - сходно правцу дисертације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40

Додатни услови оцењивања: -