Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија магматских и метаморфних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Геохемија магматских и метаморфних стена

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Основи геохемије, Петрологија магматских и метаморфних стена

Циљ предмета: Стицање сазнања о геохемијским процесима у магматском и метаморфном циклусу, законима који владају при тим процесима њиховим математичким изразима.

Исход предмета: Оспособљавање за вршење интерепретације порекла и еволуције магматских и метаморфних стена на основу геохемијских података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Приказ основних карактеристика геохемијског понашања хемијских елемената при процесима парцијалног стапања чврстих стена, кристалне фракционације магми различитог састава, асимилације магми околним стенама и приликом мешања магми. Геохемијски процеси приликом околорудних алтерација. Геохемијски процеси при различитим врстама метаморфних промена.

Практична настава
Израда различитих дијаграма у којима се користе геохемијски подаци. Геохемијско моделовање магматских и метаморфних процеса на конкретним примерима. Обрада савремене литературе у којој се врши геохемијска интерпретација магматских и метаморфних процеса.

Литература:

  1. ROLLINSON H.R., 1993, Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation, Longman, UK. 352 pp.
  2. Публиковани радови из часописа са SCI листе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у виду Power Point презентација и различитих видео апликација. Коришћење интернета. Консултације и дискусије. Израда и приказ семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 0
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Колоквијуми 0
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -