Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:729
E-mail: violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија седиментних стена-посебна поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Петрологија седиментних стена-посебна поглавља

Предавачи: доц. др Виолета Гајић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Кандидати ће у оквиру овог курса проширити и надоградити стечена знања и вештине из седиментих стена или специјалних поглавља сходно изабраном правцу дисертације. Ово је посебно значајно за кандидате који нису на основним или мастер студијама слушали курсеве везане за седиментне стене.

Исход предмета: Кандидати ће се преко овог курса специјализовати за једну врсту стена или групу која је од интереса, пре свега за дисертацију.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Петрологија седиментних стена је курс у коме се изучавају механизми који воде стварању седиментих стена као што су процеси распадања стена на површини, транспорт распаднутог материјала, седиментација и дијагенеза. Затим, савремене систематике кластичних, органогених и хемијских седиментних стена као и структурне и текстурне карактеристике

Практична настава
Практичан рад широког спектра везан за изабрано поглавље. Теренске и лабораторијске методе.

Литература:

  1. A. Grubić, J. Obradović & N. Vasić, 1996: Sedimentologija. Univerzitetski udžbenici, 53, Beograd.
  2. H.-E. Reineck & I. B. Singh, 1973: Depositional Sedimentary Enviroments. Springer-Verlag, pp.439. Harvey Blatt,1982: Sedimentary Petrology. pp. 564.
  3. Tucker, M., 1988: Techniques in Sedimentology. Pp 394.
  4. Reading G. H. 1978: Sedimentary Environments and facies. Pp. 556.
  5. Leeder, R., M., 1986: Sedimentology Process and Products. Pp 439.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања са рачунарском презентацијом и практичан рад на одговарајућим збиркама сходно працу дисертације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -