Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија магматских стена-посебна поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Петрологија магматских стена-посебна поглавља

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са одређеном групом магматских стена зависно од интересовања

Исход предмета: Оспособљавање за детаљнији рад на терену и у кабинету (макроскопска и микроскопска одредба стена), интерпретација геохемијских података, геотектонска средина стварања одређене групе стена.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводне напомене о одређеној групи стена. Варијетети. Генеза и геохемија. Примери из Србије.

Практична настава
Микроскопске вежбе (детерминација стена и минерала индикатора). Израда и интерпретација дијаграма.

Литература:

  1. Биће одређена зависно од интересовања кандидата.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа.Консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -