Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12; петак 10 - 12

Кабинет:720
E-mail: aleksandra.rosic@rgf.bg.ac.rs

Оптичка кристалографија

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Оптичка кристалографија

Предавачи: проф. др Александра Росић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Савлађивање процедуре за дефинисање оптичких особина различитих кристалних супстанци са нагласком на минерале.

Исход предмета: Одређивање и корелисање оптичких и геометријских елемената анизотропних кристала уз помоћ поларизационог микроскопа и универзалног ротационог сточића.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Оптичке особине кристала. Оптичка индикатриса. Историјат примене оптичке кристалографије. Методе оптичке кристалографије. Поларизациони микроскоп. Теодолитна микроскопија. Испитивање оптичких константи помоћу нових метода у кристалооптици.

Литература:

  1. Barić, LJ., Tajder, M., (1967) Mikrofiziografija petrogenih minerala, Školska knjiga, Zagreb.
  2. Radukić, G., (1992) Teodolitna mikroskopija, praktikum, Beograd.
  3. Radukić, G., (1996) Tabelarni pregled optičkih osobina minerala koji izgrađuju stene, Univerzitetski udžbenici 23, Beograd.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 100
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -