Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Физичка кристалографија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Физичка кристалографија

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Учи се како испитати физичке особине кристала користећи кристалографске методе.

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама у области кристалографије и физике кристала.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Јонски и ковалентни кристали. Енергија кристалне решетке. Молекулски кристали. Оптичике особине чврстих тела. Механизам апсорпције електромагнетног зрачења. Апсорпција рендгенских зрака. Електричне особине чврстих тела: диелектрици, метали, полупроводници и суперпроводници. Фотоелектрични и термоелектрични ефекат. Магнетне особине чврстих тела: феромагнетизам, феримагнетизам и антиферомагнетизам. Дијамагнетизам и парамагнетизам

Практична настава
Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

  1. Nye, J.F., (1985) Physical properties of crystals. Their representation by tensors and matrices, Clarendon Press, Oxford.
  2. Sirotin, Yu.I., Shaskolskaya, M.P., (1982) Fundamentals of crystal physics, Mir Publishers Moscow.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -