Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Учење о структурама различитих једињења, o неправилностимa у структури (различите врсте неуређености, модулисане структуре, структуре близанаца) и о решавању непознатих кристалних структура користећи методе рендгенске структурне анализе.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да: • одреде параметре јединичне ћелије и просторну групу • трансформишу осекристала, индексе рефлексија, исходиште јединичне ћелије и координате атома • одреде непознату кристалну структуру, неправилности у структури (различите врсте неуређености, структуре близанаца) из података добијених дифракцијом рендгенских зрака на монокристалу • интерпретирају резултате, опишу и прикажу структуру • користе различите кристалографске програме • користе кристалографске базе података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Систематска гашења и одређивање просторних група. Веза између кристалне структуре и њене дифракционе слике. Снижење симетрије и трансформација оса и исходишта јединичне ћелије, индекса рефлексија и координата атома. Фуријеове трансформације и синтезе: Патерсонова, Фуријеова и диферентна синтеза. Фазни проблем и одређивање структуре кристала. Метода најмањих квадрата и процедура утачњавања уређених и неуређених структура. Утачњавање структура са субституционим и статистичким неуређеностима. Решавање и утачњавање близанаца. Модулисане структуре и квазикристали. Интерпретација и приказивање резултата. Кисталографски информациони фајл CIF и кристалографске базе података.

Практична настава
Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Karanović Lj., Poleti, D., ( 2003) Rendgenska strukturna analiza, ZUNS, Београд
  2. Massa, W., (2004) Crystal Structure Determination, Springer.
  3. Giacovazzo C., Monaco H. L., Viterbo D., Scordari F., Gilli G., Zanotti G., Catti M., (1995) Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  4. Müller P., Herbst-Irmer R., Spek A. L., Schneider T. R., Sawaya M. R., (2006) Crystal structure refinement: a crystallographer’s guide to SHELXL, P. Müller, editor, IUCr BOOK SERIES, Oxford University Press.
  5. Stout G. H., Jensen L. H., (1989) X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -