Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-12

Кабинет:734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Специјална поглавља из генетске минералогије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Специјална поглавља из генетске минералогије

Предавачи: проф. др Сузана Ерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: У оквиру предмета Специјална поглавља из генетске минералогије студенти се детаљно упознају са одабраним поглављима исказаним у опису садржаја.

Исход предмета: Савладавањем градива из овог предмета студенти се оспособљавају за решавање најсложенијих проблема из области генетске минералогије, као и за научно-истраживачки рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Термодинамичке основе минералних система.Течно-гасовите инклузије.Динамичка и кинетичка анализа природних парагенеза. Фазна расподела елемената. Термобарометрија. Методе термобарометрије.Фазне равнотеже с9ликатних, сулфидних и других минерала. Проширење динамике и кинетике минералних система.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања уз решавање најсложенијих проблема применом савремених метода и програма рачунарске технике.

Литература:

  1. Kinetics and equilibrium in mineral reakcions, editet by S.K.Saxena, Springer-Verlag, 1987.
  2. R.M. Garels,1967: Mineral equilibria, Harper publishers, New York
  3. Studentima se daju i radovi iz pojedinih oblasti koji su publikovani kod nas i u inostranstvu

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одвијају по горе наведеним методским јединицама уз примену савремених рачунерских програма, као и примену Power Point презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 60

Додатни услови оцењивања: -