Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Одређивање кристалних структура

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Одређивање кристалних структура

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са рендгенском структурном анализом и одређивање сложенијих кристалних структура из података добијених рендгенском дифракцијом.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да: • одреде кристалну структуру из података добијених дифракцијом рендгенских зрака на монокристалу или поликристалном материјалу • опишу и прикажу структуру • користе различите кристалографске програме и методе за решавање структура • користе кристалографске базе података.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Класичне методе у рендгенској структурној анализи. Структурни фактори и Фуријеова синтеза. Патерсонова функција и метода тешког атома. Друге векторске методе. Директне методе у рендгенској структурној анализи. Утачњавање позиционих и термичких параметара. Одређивање кристалне структуре из дијаграма праха - Ритвелдова метода.

Практична настава
Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Karanović Lj., Poleti, D., (2003) Rendgenska strukturna analiza, ZUNS, Београд
  2. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., (1995) Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  3. Massa, W., (2004) Crystal Structure Determination, Springer.
  4. Müller P., Herbst-Irmer R., Spek A. L., Schneider T. R., Sawaya M. R., (2006) Crystal structure refinement: a crystallographer’s guide to SHELXL, P. Müller, editor, IUCr BOOK SERIES, Oxford University Press.
  5. Krivovichev, S. V., (2008) Structural Crystallography of Inorganic Oxysalts, Oxford University Press, Oxford.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -