Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Инструментална минералогија - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Инструментална минералогија - одабрана поглавља

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са савременим методама које се у минералогији примењују за идентификацију минерала.

Исход предмета: Стицање знања и вештина да се изврши адекватан избор метода при решавању конкретно постављених задатака.Студенти се оспособљавају за самосталан рад, припрему и идентификацију минерала применом различитих савремених метода.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Методе у минералогији. Средња проба. Методе издвајања минерала. Тешке течности. Магнетна сепарација. ИЦ спектроскопија, принципи, примена у минералогији. Термичке особине минерала. Спектроскопске особине минерала. Електронска микроскопија. Електронска микроанализа.

Практична настава
Студенти самостално припремају, издвајају и идентификују минералне врсте различитим методама.

Литература:

  1. Vesna Poharc-Logar: Metode ispitivanja minerala, Beograd, 1999.
  2. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977.
  3. Moenke H.: Mineralspektren, Parts I and II. Akademie Verlag, Berlin, 1962, 1968.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Настава је интерактивна. На репрезентативним узорцима студенти самостално раде, резултате бележе, графички приказују, критички коментаришу. На основу добијених резултата пишу семинарски рад, јавно га презентују и бране.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -