Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Кременовић, доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Коришћење кристалографских база података и кристалографских програма у испитивању савремених материјала: керамике, легура, цемената итд. Испитивање веза између кристалографских параметара и особина материјала. Коришћење савремених кристалографских метода за квалитативно и квантитативно одређивање састава монофазних и полифазних узорака различитих материјала. Примена различитих програма и метода за израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара.

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да користећи кристалографске базе података и кристалографске програме: • идентификују кристалне фазе • одреде заступљеност појединих кристалних фаза у вишефазном узорку • одреде микрострукрурне параметре сваке присутне фазе • одреде утицај термодинамичких, хемијских и других параметара на промену структуре и својстава материјала. Током овог курса студенти ће научити да користе Ритвелдову методу и утачне кристалографске параметре познатих структура испитиваних кристалних фаза.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Синтеза, структура, хемијски и фазни састав савремених материјала. Неки проблеми у идентификацији једнофазних и вишефазних система. Мерење интензитета дифракционих линија и израчунавања масених удела појединих фаза различитим методама. Веза између кристалографских параметара и особина материјала. Кристално и аморфно стање. Уређене и неуређене структуре. Одређивање величине кристалита и других микроструктурних параметара на основу ширина дифракционих линија. Фазне трансформације и формирање чврстих раствора. Испитивање фазних трансформација током процеса „полазне сировине-технолошки процеси-финални производи”. Релација „структура-особине-примена” са посебним освртом на унапред задате особине нових материјала.

Практична настава
Израда семинарског рада.

Литература:

  1. Karanović, Lj., (1996) Primenjena kristalografija, Univerzitetski udžbenici 10, Београд.
  2. Pecharsky, Vitalij K. and Peter Y. Zavalij, (2005) Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of materials, Springer Science+Business Media, Inc., 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA, ISBN 0-387-24147-7 (Soft Cover), E-ISBN
  3. West, A. R., (2000) Basic Solid State Chemistry, (second edition) J. Wiley and Sons, Chichester
  4. Edited by R. A. Young, (1995) The Rietveld method, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  5. Bish, D. L., Post J. E. (Eds.), (1989) Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Vol. 20, 145 p, Mineral. Soc. America, Michigan.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -