Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Инструменти и методе у кристалографији

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Инструменти и методе у кристалографији

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Испитују се савремене технике регистровања интензитета дифрактованих рендгенских зрака на монокристалима и поликристалним материјалима. Уче се принципи рада са различитим кристалографским инструментима.

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама и практичним радом са савременим инструментима у области рендгенске дифракције на монокристалима и поликристалним материјалима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Извори зрачења. Генератори. Рендгенска цев. Електронска дифракција. Дифракција неутрона. Синхротрон. Инструменти за регистровање дифрактованог зрачења. Дифрактометри и коморе за прах. Гониометри за монокристал. Бројачки ланци дифрактометара за прах и монокристал. Савремени детектори дифрактованог зрачења. Адаптери за високе и ниске температуре. Адаптери за високе притиске.

Практична настава
Практичне вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

  1. Jenkins, R., Snyder, R.L., (1996) Introduction to X-ray powder diffraction, John Wiley and Sons, Inc., New York.
  2. Giacovazzo, C., Monaco, H.L., Viterbo, D., Scordari, F., Gilli, G., Zanotti, G., Catti, M., (1995) Fundamentals of Crystallography, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  3. Arslanov, L.A., Fetisov, G.V., Howard, J.A.K., (1998) Crystallographic instrumentation, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  4. Stout G. H., Jensen L. H., (1989) X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -