Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-12

Кабинет:734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Минералогија и парагенезе силиката

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Минералогија и парагенезе силиката

Предавачи: проф. др Сузана Ерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о физичким и хемијским особинама најраспрострањенијих минералиа у земљиној кори - силикатима: структуре,хемијски састав, физичке особине, постанак, налазишта и примена. Макроскопско и микроскопско препознавање. Карактеристике посебних структура (полигоналне структуре).

Исход предмета: Познавање макроскопског и микроскопског изгледа, хемијског састава и физичких особина, начинa појављивања и примене најраспрострањенијих минералних врста у земљиној кори - силиката. Механичке особине силикатних система: брзина простирања ултразвука и динамички модул елкастичности.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Структура и принципи класификације силиката. Физичке особине (адсорпција, апсорпција, електропроводност, магнетизам и боја). Биопириболи и полисоматске серије. Модулисане структуре. Полиморфизам и услови настанка. Садржај предмета прилагођава се знању и захтевима тема докторских дисертација. Брзина простирања еластичног таласа кроз силикатне системе.

Практична настава
Микроскопска осматрања и мерења. Мерење брзине простирања ултразвука. Садражај предмета прилогођава се знању и теми докторских дисертација студената.

Литература:

  1. М. Логар: Систематика силиката. (Уџбеник, 153 стр.)
  2. Optica (Kerr)
  3. Introduction to mineralogy (Nesse, W. D.)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна предавања и вежбе су са пројекцијама. Вежбе су макроскопско и микроскопско прoучавање минерала. Садржај наставе прилагођава се знању и актуелним темама дисертација студената.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Семинари 25

Додатни услови оцењивања: -