Српски | English

Студијски истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геологија (V семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабране области истраживања. У оквиру студијског истраживачког рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са најновијим сазнањима из области истраживања, методама које могу да се примене за решавање сличних проблема

Исход предмета: Оспособљеност студента за укључивање у научно-исраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

Садржај предмета:

Практична настава
Претраживање литературе, планирање и извођење експеримената у лабораторији или на вишим нивоима из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

Литература:

  1. Стручна и научна литература из области студијског програма

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Ментор докторске дисертације у договору са студентом врши избор теме истражиивања, даје потребна објашњења у циу лакшег разумевања материје, даје упуства студенту у вези претраживања, анализе и обраде стручне и научне литературе и резултата истраживања у циљу квалитетне припреме за израду и одбрану завршног рада

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 100

Додатни услови оцењивања: -