Српски | English

Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације)

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Семинарски рад (везан за тему докторске дисертације)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Да студент, под руководством ментора. Прикаже и образложи научну заснованост теме своје докторске дисертације

Исход предмета: Исход је стицање способности планирања истраживања, критичког разматрања резултата до којих је студент дошао у досадашњем студијском истраживчаком раду, критичко разматрање сопствених резултата и закључака, као и података из литературе

Садржај предмета:

Практична настава
У семинарском раду потребно је детаљно образложити тему предложене докторске дисертације. Студент треба да прегледа и критички размотри сву расположиву литерартуру која је у вези са темом предложене докторске дисертације. Треба да обради почетне резултате до којих је дошао у претходном периоду, да их анализира и презентује кроз семинарски рад заједно са закњучцима до којих је дошао у вези са очекиваним резултатима у раду који планира код израде своје докторске дисертације

Литература:

  1. Сва расположива литература која је увези са темом завршног рада

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Консултације, практичан рад, писање и презентација семинарског рада

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -