Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-11; четвртак 11-12

Кабинет:266
E-mail: rade.jelenkovic@rgf.bg.ac.rs

Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Металогенетске анализе и прогнозне карте минералних ресурса

Предавачи: проф. др Раде Јеленковић, проф. др Владимир Симић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из области израде прогнозних и металогенетских карти у различизтим размерама.Упознавање са основним принципима и методама металогенетске анализе и врстама прогнозних карата минералних ресурса и методиком њихове израде.

Исход предмета: Овладавање специфичним знањима из области примењене металогеније и прогнозне оцене минералних ресурса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Значај и улога металогенетске анализе у прогнозној оцени минералних ресурса. Методика регионалне металогенетске анализе. Закономерности размештаја лежишта у простору и времену. Регионална металогенетска зоналност. Формациона анализа. Регионална геохемија, регионална геофизика и металогенетска анализа. Ерозиони ниво и оцена перспективности рудоносних подручја. Квантитативна оцена минералних ресурса. Принципи рејонирања и класификације рудоносних подручја. Металогенија геосинклинално-убраних области, платформи, области тектоно-магматске активизације, средишњих масива, дна мора и океана. Тектоника плоча и металогенија. Врсте прогнозних карата минералних ресурса. Подлоге прогнозних карата. Методика израде прогнозних карата минералних ресурса. Прогнозне карте минералних ресурса.

Практична настава
Израда семинарског рада из одабраних поглавља предмета

Литература:

  1. Јанковић С., 1994: Освајање ресурса чврстих минералних сировина. РГФ, Београд. 560.
  2. Кривцов И.А., 1989: Примењена металогенија. Недра. Москва, 287. стр.
  3. Кузњецов. А.В., 1988: Проблеми рудно-формационе анализе. Новосибирск, 229 стр.
  4. Радови са SCI листе везани за изабрану проблематику

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, консултације и студијски истраживачки рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -