Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-13; четвртак 11-12

Кабинет:265
E-mail: vladimir.simic@rgf.bg.ac.rs

Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Владимир Симић, проф. др Раде Јеленковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из области метода, техничких средстваа и система истраживања лежишта чврстих минералних сировина, пројектовања и документовања истраживања различитих морфогенетских типова орудњења.

Исход предмета: Овладавање специфичним знањима из области истраживања одабраних минералних ресурса, теоријским и практичним знањима везаним за планирање опробавања, контролу узимања и анализе проба, класификацију и евиденцију резерви, извођење доистраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Истраживање лежишта минералних сировина, геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Истражне мреже, техничка средства и системи истраживања Геолошке структуре и морфологија рудних тела. Структурни облици и димензије лежишта. Пројектовање и пројекат истраживања. Документација истражних радова и истраживања. Специфичности истраживања одређених морфогенетских типова ЛМС. Графичко приказивање облика, димензија и положаја рудних тела у оквиру различитих морфогенетских типова лежишта. Пројектовање истражних радова.Опробавање. Обрада, интерпретација и коришћење резултата опробавања. Контрола опробавања. Мрежа проба. Кондиције. Тачност прорачуна резерви. Грешке и вероватноћа. Грешке аналогије. Случајне и систематске грешке. Грешке методе прорачуна резерви. Поправни коефицијенти. Класификација и евиденција резерви.

Практична настава
Израда семинарског рада из одабраних поглавља предмета

Литература:

  1. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 pр.
  2. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  3. Introduction to mineral exploration, 2006. Еdited by Charles J. Moon, Michael K.G. Whateley & Аnthony M. Evans, 2nd edition.
  4. Marjoribanks R., 2010: Geological Methods in Mineral Exploration and Mining, Second Edition. Springer, 238 pp.
  5. Радови са SCI листе везани за изабрану проблематику

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, консултације и студијски истраживачки рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -