Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-13; четвртак 10-13

Кабинет:270
E-mail: dragana.zivotic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија угљева

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Петрологија угљева

Предавачи: проф. др Драгана Животић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је детаљно упознавање са особинама и ботаничким пореклом микроскопских компонената мрких и камених угљева и променама током процеса карбонификације.

Исход предмета: Оспособљавање кандидата за детрминацију петрографских компонената угљева, обраду литературних података који се односе на проучавање различитих угљених фација и формација. Синтеза података петрографије угљева и огранске-геохемије угљева омогућиће ближе сагледавање услова стварања угљева, порекла оргнске материје, степена карбонификације и примене угљева у индустрији.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске основе мацералне анализе. Оптичке, особине мацерала хуминитске, витринитске, липтинитске и инертинитске групе. Дефиниција микролитотипова. Теоријске основе микролитотипне анализе. Идентификација микролитотипова мрких и камених угљева. Упознавање са методама мерња рефлексије хуминита. Упознавање са микроскопским испитивањима тресета, кокса и чврстог остатка после сагоревања.

Практична настава
Микроскопска одредба мацерала хуминитске, витринитске, липтинитске и инертинитске групе, као и мерење рефлексије хуминита и витринита. Микроскопска одредба микролитотипова мрких и камених угљева.

Литература:

  1. Stach E., Mackowsky M.-Th., Teichmüller M., Taylor G., Chandra D., Teichmüller R., 1975: Coal petrology. Gebrüder Borntraeger - Berlin - Stuttgart, 554 p.
  2. Taylor G.H., Teichmüller M., Davis A., Diessel C.F.K., Littke R., Robert P., 1998: Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger-Berlin-Stuttgart. 704 p
  3. Остали публиковани радови из часописа са SCI листе који се баве проблематиком геологије, петрологије и органске-геохемије угљева

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација аудио-визуелних и микроскопских метода

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -