Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Области примењене геофизике 1

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Области примењене геофизике 1

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков, доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање кандидата за одабир одговарајућих геофизичких поступака, анализу могућих решења, развој нових или разраду постојећих поступака и њихову примену, приликом решавања проблема из области примењене геофизике.

Исход предмета: Исход је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих геофизичких поступака при решавању проблема из области примењене геофизике.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Избор и специфичности примене геофизичких поступака у различитим областима (геолошка истраживања, истраживања лежишта енергетских и минералних сировина, археологија, хидрогеологија, грађевина, екологија, глобална истраживања). Корелација геофизичких података добијених мерењима на различитим нивоима (сателитска мерења, мерења из летелица, мерења на површи терена, мерења на води и леду, подземна и подводна мерења). Свођење геофизичких и геодетских података на рефернтни ниво. Повезивање и корелација геофизичких података са резултатима других истраживања.

Практична настава
Студијски истраживачки рад обухвата самостално истраживање кандидата на задату тему.

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -