Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Специјалне области физике

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Специјалне области физике

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање знања из специфичних области физике, неопходних за разумевање сложених геофизичких проблема.

Исход предмета: Исход је савлађивање теоријских знања из одређених области савремене физике, која су основа за развој и примену поступака и метода геофизичких истраживања, везаних за тему докторске дисертације.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Поглавља из савремене физике везана за област којом се кандидат бави у дисертацији: Kвантна физика чврстог стања; Осцилацаторни и таласни процеси (од значаја за разумевање физичких принципа настајања и простирања тектонских поремећаја); Елементи квантне статистике; Елементарне честице.

Практична настава
Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Литература:

  1. В А Алешкевич, Л Г Деденко, В А Караваев 2001 Колебания и волны (Москва: Физический факультет МГУ)
  2. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (New York : John Wiley & Sons)
  3. Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 60

Додатни услови оцењивања: -