Српски | English

Студијски научно-истраживачки рад 3

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски научно-истраживачки рад 3

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ је примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода за решавање конкретних проблема у оквиру израде Докторске дисертације.

Исход предмета: Исход је оспособљавање студената за укључивање у научно-истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, а у циљу израде Докторске дисертације.

Садржај предмета:

Практична настава
Научно-истраживачки рад је непосредно у функцији израде Докторске дисертације. У складу са темом Докторске дисертације, студент врши истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне консултације са ментором.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 70

Додатни услови оцењивања: -