Српски | English

Практични истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Практични истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање кандидата за самосталан истраживачки рад везан за тему докторске дисертације. Практичан истраживачки рад се може изводити на терену или у лабораторији, односно кабинету зависно од теме дисертације. С обзиром на специфичности

Исход предмета: Исход је оспособљавање студената за самостално укључивање у научно-истраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата истраживања, а у циљу израде Докторске дисертације.

Садржај предмета:

Практична настава
Практичан истраживачки рад је непосредно у функцији израде Докторске дисертације. У складу са темом Докторске дисертације, студент врши прикупљање података, истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 70

Додатни услови оцењивања: -