Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са савременим методама геостатичких прорачуна у геотехничком инжењерству

Исход предмета: Примена савремених комлексних метода прорачуна у геотехничком инжењерству

Садржај предмета:

Теоријска настава
Примена нумеричких метода у геостатичким прорачунима. Модели терена у методи коначних елемената (МКЕ). Конститутивни модели тла и њихова примена у МКЕ. Конститутивни модели дисконтинуалних средина у МКЕ. Методологија прорачуна напона и деформација у МКЕ. Примена МКЕ код потпорних зидова. Примена МКЕ код падина и косина. Примена МКЕ код тунела.Примена савремених нумеричких програма у геостатичким прорачунима (нпр. GEOSLOPE, PLAXIS). Анализе поузданости у геотехничком инжењерству: анализе поузданости при прорачунима стабилности падина и косина, Анализе поузданости при прорачунима слегања.

Практична настава
Вежбања прате материју са предавања. Израда рачунских задатака и семинарских радова

Литература:

  1. Hadži-Niković, G. 2002.The reliability analyses in geotechnical engineering" -12th Danube European conference -Geotechnical engineering, Passau, 223-226
  2. Hadzi-Niković G. (2002): Reliability calculations in stability analyses, 9th National Mine Surveying Conference – Hazard in geotechnical engineering, Varna, Bulgaria.
  3. С.Ћорић, 1987. Напонско-деформацијска анализа тла применом коначних елемената. РГФ – Институт за путеве, Београд
  4. Duncan & Wright, 2006: Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
  5. F.Silva, W.Lambe & W.A.Marr: Probability and Risk of Slope Failure. Journal og Geotechnical and Geoenvironmental engineering, ASCE, December, 2008.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелне презентације, презентације семинарских радова, дискусије, консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -