Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Механика незасићеног тла

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Механика незасићеног тла

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним принципима механике незасићеног тла

Исход предмета: Примена принципа механике незасићеног тла у геотехничком инжењерству

Садржај предмета:

Теоријска настава
Незасићено тло - потреба за истраживањима и лабораторијским испитивањима, Предмет и циљ истраживања. Историјски развој механике незасићеног тла. Основна својства незасићеног тла: Физичка својства, Напонске променљиве (концепт стања незасићених средина), Сукција тла, Чврстоћа незасићеног тла. Конститутивне зависности незасићеног тла и њихове везе за механичким својствима незасићеног тла. Лабораторијска испитивања за одређивање механичких својстава незасићених тла. Примена резултата лабораторијских и теренских испитивања незасићених тла у геостатичким прорачунима: Геостатички прорачуни бочних притисака незасићених тла, Геостатички прорачуни граничних оптерећења незасићених тла, Геостатички прорачуни стабилности косина и падина у незасићеном тлу.

Практична настава
Вежбања прате материју са предавања. Израда рачунских задатака и семинарских радова

Литература:

  1. Гордана Хаџи-Никовић, 2005. Конститутивне зависности незасићених тла подручја Београда, докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. D.G. Fredlund & H.Rahardjo, 1993. Soil mechanics for unsaturated soils, Wiley&Sons, New York
  3. G.S.Guan, H.Rahardjo, L.E.Chon.:Shear Strength Equations for Unsaturated Soil under Drying and Wetting. Journal og Geotechnical and Geoenvironmental engineering, ASCE, April.2010
  4. Hadži-Niković, G., The influence of the grain-size distribution and soil structure on the unsaturated shear strength of loess sediments in Belgrade, central Serbia, Geološki anali Balkanskoga poluostrva 70, (83-91), Beograd, 2009.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелне презентације, презентације семинарских радова, дискусије, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -