Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Фундирање-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање савременим нумеричким алатима за поптребе анализа интеракције темеља и тла при динамичким утицајима као и код тла подложних, бубрењу, скупљању, ликвефакцији.

Исход предмета: Оспособљеност за коришћење савремених нумеричких метода и алата код анализа интеракције темеља и тла.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Фундирање на: слабоносивом тлу, колапсибилном тлу, експанзивном тлу; тлу подложном ликвефакцији;Темељи оптерећени динамичким оптерећењем. Одређивање њиховог граничног и дозвољеног оптерећења. Слегање динамички оптерећених темеља. Коефицијенти крутости тла у вертикалном правцу и одређивање понашања тла и темеља на основу њих. Коефицијенти крутости тла у хоризонталном правцу и одређивање понашања тла и шипа на основу њих.Побољшање темељног тла механичком и хемијском стабилизацијом. Побољшање темељног тла израдом шљунчаних шипова. Примена геосинтетике у фундирању. Примена методе коначних елемената и коначних разлика у фундирању. Примена савремених нумеричких програма у фундирању (нпр. Plaxis 8, Z-soil, Soilwision, и др.). Примена 2D и 3D анализе на потпорне конструкције, плитке и дубоке темеље.

Практична настава
Консултације, Аудио-визуелне презентације са примерима коришћења савремених софтверских алата; Семинарски рад и др.

Литература:

  1. С. Ћорић, 2008. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд., 460.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 40

Додатни услови оцењивања: -