Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:232
E-mail: laslo.caki@rgf.bg.ac.rs

Механика тла-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Механика тла-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Ласло Чаки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: /

Циљ предмета: Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

Исход предмета: Стицање основних знања из механике тла

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Модели тла; 2. Еластични модели; 3. Еласто-пластични модели; 4. Пластични модели; 5. Експериментално одређивање параметара модела; 6. Селекција параметара тла -калибрација модела; 7. Концепт критичног стања тла; 8. Основне теорије критичног стања; 9. Понашање тла пре лома; 10. Основни концепти теорије пластичности; 11. Анализа коначних елемената - консолидација, чврстоћа смицања, пермеабилност; 12. Посебни услови испитивања;

Практична настава
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.

Литература:

  1. Максимовић, М., 2008: Механика тла, АГМ њига, стр. 585
  2. S. Helwany, 2007: Applied soil mechanics with ABAQUS applications, Wiley, pp.385
  3. D.M. Wood., 2004: Geotechnical modelling, Spon Press, pp. 488
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553
  5. Бројна страна литература и Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 30

Додатни услови оцењивања: -