Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки хазарди и управљање ризиком

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геолошки хазарди и управљање ризиком

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање теоријских и практичних решења проблематике процене геолошких хазарда и ризика на одређеном подручју, везаних за тему докторске дисертације

Исход предмета: Исход предмета је савладавање специфичних поступака анализа и корелација резултата теоријских и прaктичних истраживања са конкретним проблемима процене хазарда и ризика и њиховом применом просторном и урбанистичком планирању, пројектовању и експлоатацији објеката

Садржај предмета:

Теоријска настава
1.Увод, Основни појмови и дефиниције, Теоријске основе; 2. Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; 3. Класификација геолошких хазарда; 4. Основни принципи и методе изучавања геолошких хазарда и ризика; 5. Методе анализе и процене геолошких хазарда (квалитативне, квантитативне, комбиноване); 6. Методе анализе и процене ризика од геолошких хазарда (квалитативне, квантитативне, комбиноване); 7. Примена методологије процене хазарда и ризика (просторно и урбанистичко планирање и пројектовање); 8. Методе мониторинга, превенције и заштите (концепт early warning); 9. Управљање ризиком од геолошких хазарда-нивои повезаности и одговорности; 10. Социоекономски апект изучавања геолошких хазарда, 11. Оквир законске регулативе и пракса; међународни законски оквир, 12. Геолошки хазарди и ризик -примери најбоље праксе

Практична настава
Студијски истраживачки рад у договору с кандидатом

Литература:

  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon,
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis,
  3. Glade T., Anderson M.& Crozier M. (Eds) 2005. Landslide hazard and risk. John Willey & Sons, Ltd. England , February 2005. 824 pp
  4. Haque E.C. & Burton I. 2005. Adaption options strategies for hazards and vulnerability mitigation: an international perspective. Mitigation and adaptation strategies for global change (10). Springer Verlag
  5. Lee E.M. & Jones D.K.C. 2004. Landslide Risk Assessment. Tomas Telford Ltd., UK. 2004. 454

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Мултимедијалне предавања, менторски рад са кандидатима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -