Српски | English

Одбрана Докторске дисертације (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Одбрана Докторске дисертације (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада припрему за јавну одбрану и сама одбрана докторске дисертације

Исход предмета: Успешна одбрана докторске дисертације

Садржај предмета:

Практична настава
Самостални рад кандидата.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -