Српски | English

Израда докторске дисертације 2 (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације 2 (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, циљеве и очекиване разултате истраживања, на којима се заснива Докторска дисертација.

Исход предмета: Исход је савладавање почетних фаза бављења научним радом у геотехници, односно планирања и израде научног пројекта и презентације пројекта

Садржај предмета:

Практична настава
Израда докторске дисерације обухвата концепт истраживања, предлог одговарајуће методологије истраживања, циљеве и очекиване резултате истраживања, списак литературе (уз препоруку да бар 50% литературе не буде старије од 10 година), као и научни значај и допринос теме истраживања у геотехници и науци уопште. Поред наведеног, израда садржи временски оквир истраживања и планиране резултате предложених истраживања. Израда дисертације се предаје у писаној форми, која одговара стандардима за научно истраживачки рад.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -