Српски | English

Израда рада за часопис са СЦИ листе

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -DOS)

Назив предмета: Израда рада за часопис са СЦИ листе

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 15

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да кандидат савлада методологију, анаизу и синтезу резултата истраживања а који су произашли из докторске дисертације и да их презентира научној јавности.

Исход предмета: Исход предмета је оспособљавање докторанта за самостално публиковање научних резултата у међународном часопису са рецензијом

Садржај предмета:

Практична настава
Самостални рад кандидата на анализи и итерпретацији резултата истраживања током израде докторске дисертације

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -