Српски | English

Дипломски рад (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Дипломски рад (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: Положени сви испити на мастер академском студијском програму за Геотехнику

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки рад, кроз адекватан приказ резултата истраживања.

Исход предмета: Успешна демонстрација практичних и теоријских знања стечена током студија и припремање студента за бављење научно-истраживачким радом.

Садржај предмета:

Практична настава
Дипломски рад предствља истраживачки рад студента у коме он примењује методологију истраживања у области геотехнике којом је овладао на основним и дипломским студијама. Након обављеног самосталном истраживачког рада, студент припрема пројекат дипломског рада у форми коју дефинише са ментором. У оквиру пројекта дипломског рада дефинише се временски рок израде. Током израде дипломског рада проверава се напредак у раду од стране ментора. Ментор пружа савете. У предвиђеном временском року студент предаје дипломски рад у одређеном броју примерака, после чега се дистрибуира члановима комисије и заказује јавна одбрана. Студент јавно презентира дипломски рад и одговара на питања комисије.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: У зависности од одабране теме дипломског рада: кабинетске, теренске и лабораторијске.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
OZI_DR 80
OZI_DR 20
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -