Српски | English

Студијски истраживачки рад 1

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад 1

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студента са правилима, поступцима и процесима самосталног и целовитог истраживачког рада и његове писмене и усмене презентације из области геотехнике.

Исход предмета: Очекује се да студент уради оригиналан стручни рад, чији резултати треба да дају одређени допринос у каснијој изради дипломског рада. Кроз истраживачки студијски рад студент треба да демонстрира адекватну примену теоријских и практичних знања стечених ток

Садржај предмета:

Практична настава
Упознавање студента са методологијом истраживања у области геотехнике. Предлагање теме за израду оригиналног стручног рада. Предлагање стручне литературе која се односи на изабрану тему. Надгледање самосталног рада студента на изабраној теми. Завршна дис

Литература:

  1. У зависности од предложене теме.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад, стручне консултације, савети, по потреби лабораторијска истраживања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
OZI_DR 20
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 40
OPO_DR 40

Додатни услови оцењивања: -