Српски | English

Стручна пракса (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Оспособљавање студента за примену научно-стручних и стручно-апликативних знања у пракси

Исход предмета: Овладавање потребним практичним знањима и вештинама да би се реализовали конкретни послови у области геотехнике

Садржај предмета:

Практична настава
Упознавање студента са техничким прописима и стандардима у области геотехнике: домаћих – СРПС и страних – Еурокод 7. Стручна пракса се реализује у одговарајућим научно истраживачким установама које имају акредитоване лабораторије и поседују одговарајуће домаће и међународне сертификате.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Посета и рад у одговарајућим научно-стручним установама, које поседују акредитоване лабораторије као и одређене домаће и стране сертификате из области геотехнике (Институт за Путеве, Саобраћајни Институт ЦИП, Институт за испитивање материјала Србије – ИМС и др.).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
OZI_DR 40
Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR 25
OPO_DR 35

Додатни услови оцењивања: -