Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Фундирање 2

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Механика тла 2

Циљ предмета: Стицање знања о специјалним начинима фундирања у сложеним геотехничким условима. Анализа интеракције темеља и тла.

Исход предмета: Овладавање комплексним знањима за потребе фундирања у сложеним геотехничким условима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Слегање плитких темеља фундираних на глини; Слегање плитких темеља фундираних на песку; Анализа носивости плитких темеља применом Еврокод 7 стандарда; Носивост шипова на основу резултата теренских опита (СПТ и ЦПТ); Пробно оптерећење шипа; Анализа групе шипова; Слегање појединачног шипа и групе шипова; Анализа носивости шипова применом Еврокод 7 стандарда; Примена микрошипова у фундирању; Примена млазног ињектирања у фундирању; Заштита темељних јама; Гранична и дозвољена сила у анкерима. Анализа стабилности дијафрагме. Дијафрагме са анкерима; Побољшање темељног тла; Ојачање темеља; Санациони радови у фундирању; Геотехнички услови фундирања у заштити животне средине; Опажање понашања темељних конструкција.

Практична настава
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације фундирања објекта код нас и у свету у сложеним геотехничким условима.

Литература:

  1. С. Ћорић, 2008. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд., 460.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта у сложеним геотехничким условима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
OPO_DR 15

Додатни услови оцењивања: -