Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:30
E-mail: dragutin.jevremovic@rgf.bg.ac.rs

Регионална инжењерска геологија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Регионална инжењерска геологија

Предавачи: проф. др Драгутин Јевремовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са регионалним инжењерскогеолошким условима терена територије Републике Србије у циљу рационалног коришћења геолошке средине тј. за потребе просторног планирања и изградње објеката у области рударства, грађевинарства, водопривреде и др.

Исход предмета: Оспособљавање студената за сагледавање регионалних инжењерскогеолошких услова терена у циљу његовог рационалног коришћења.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод. Регионални чиниоци одређивања инжењерскогеолошких услова изградње објеката. 2. Орографске, хидролошке, хидрогеолошке, климатске и геотермалне провинције простора бивше Југославије. 3. Тектонска рејонизација простора бивше Југославије. 4. Геолошка грађа и тектоника Карпато-балканида. 5. Геолошка грађа и тектоника Моравида и Шумадида. 6. Геолошка грађа и тектоника Динарида и Панонског басена. 7. Основни чиниоци инжењерскогеолошке рејонизације територије Републике Србије. 8. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Панонске низије. 9. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима обода Панонске низије и обода Доњедунавске низије. 10. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Унутрашњих Динарида и Карпато-балканида. 11. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Динарског карста 12. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима Српско-македонског кристалина. 13. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима котлина и карстних поља. 14. Инжењерскогеолошки састав, својства и услови изградње објеката у теренима изграђених од магматита. 15. Регионално распрострањење савремених геодинамичких процеса.

Литература:

  1. 1. Јањић, М.: Инжењерска геологија Југославаије, Рукопис предавања М. Јањића.
  2. 2. Јањић, М.: Инжењерскогеолошке одлике терена НР Србије, Завод за геолошка и геофизичка истраживања, Београд, 1962.
  3. 3. Божовић, Б. са сарадницима: Геологија Србије VIII-2 Инжењерска геологија, Универзитет у Београду, Завод за регионалну геологију и палеонтологију Рударско-геолошког факултетаа, Београд, 1978

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -