Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки хазарди

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геолошки хазарди

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о природним и геолошким хазардима, методологији процене хазарда, могућностима и ограничењима примене метода, методама превенције и заштите

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално и целовито изучавање и процену геолошких хазарда, примену методологије у просторном и урбанистичком планирању, у пројектовању и изградњи објеката

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови и дефиниције, теоријске основе; Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; Социоекономски апекти природних и геолошких хазарда, Класификација геолошких хазарда; Основни принципи изучавања геолошких хазарда Методе анализе геолошких хазарда; Методе процене геолошких хазарда; Специфичности изучавања геолошких хазарда, Геолошки хазарди и угроженост територије Србије; Примери из праксе; Законска регулатива и пракса

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

Литература:

  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon,
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis,
  3. Varnes D.J. 1984. Landslides hazard zonation: a review of principles and practice. Natural Hazards 3. UNESCO Press, Paris. 63 pp
  4. Glade T., Anderson M.& Crozier M. (Eds) 2005. Landslide hazard and risk. John Willey & Sons, Ltd. England , February 2005. 824 pp

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -