Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни 2

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са применом геостатичке анализе са циљем побољшања тла. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање комплексних проблема у геотехници.

Исход предмета: Стицање комплексних знања за решавање сложених проблема интеракције терен-објекат у геотехничком инжењерству.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Убрзана консолидација: вертикални пешчани дренови, прекомпресија тла. Дренирање: Принципи дренирања; Дренажни објекти; Дренирање: темељних ископа и темеља, саобраћајница, падина и косина, потпорних и обложних зидова. Утврђивање ефекта дренирања. Анкеровање: Врсте анкера, Адхезиони анкери; Анкери са проширеним усидрењем; Преднапрегнути анкери. Сидрење: падина и косина, потпорних зидова и дијафрагми,подземних објеката. Утврђивање ефекта сидрења. Извођење анкера. Пробно и контролно испитивање анкера. Торкретирање: својства торкрета, технологија извођења и примена. Врсте геосинтетика и њихова својства. Примена геосинтетика: за ојачање (армирање) тла, за филтрацију воде и дренирање тла; за сепарацију материјала и заштиту од ерозије. Спољашња и унутрашња стабилност потпорних зидова ојачаних геосинтетицима. Стабилност косина насипа ојачаних геосинтетицима. Гранично оптерећење насипа ојачаног геосинтетицима. Електроосмотско дренирање: принципи, услови примене, основни параметри. Основни елементи и технологије вештачког замрзавања тла. Термичка мелиорација: принципи, ефекти, начин извођења.

Практична настава
Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.

Литература:

  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
  2. W.F.Van Impe,1989: Soil improvement techniques and their evolution. A.A. Balkema.Rotterdam
  3. С.Цветковић-Мркић;1995.Геотехничке мелиорације, књ.2.РГФ, Београд
  4. О. Марковић, 1978: Сидрење стенских маса. Посебно издање Института за водопривреду "Јарослав Черни", Београд
  5. Е. Нонвајлер, 1987: Клижење и стабилизација косина, Школска књига, Загреб

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -