Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Механика тла 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Механика тла 2

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: /

Циљ предмета: Дефинисање основних физичко-механичких карактеристика тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

Исход предмета: Коришћење стечених знања из механике тла за решавање различитих геотехничких проблема.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Специфичности испитивања у стационарној и мобилној лабораторији; Услови формирања лабораторије; Посебне методе одређивања фазног састава; Посебне методе одређивања гранулометријског састава; Филтерска правила; Специфичности дејства мраза на тло; Опити за одређивање погодности тла за израду доњег стоја саобраћајница (Прокторов и ЦБР опит); Хидраулика тла, дводимензионално струјање - теорија струјне мреже; Консолидација (IL, CRS, CC); Деформабилност у спреченим и неспречиним условима; Изотропна компресија и бубрење; Примена теорије консолидације у пракси; Смичућа чврстоћа тла у дренираним и недренираним условима; Методе одређивања параметара смичуће чврстоће тла (UU, CU, CD, DS, SS, кружно, резидуално). Графичка и статистичка обрада резултата испитивања; Систем квалитета, стандарди посебни услови испитивања; Опште о теренским опитима за одређивање параметара чврстоће и деформабилности.

Практична настава
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду осам задатака који прате програм предавања, као и две самосталне лабораторијске вежбе. Излазак на терен са посматрањем извођења теренских опита (СПТ, ЦПТ).

Литература:

  1. Максимовић, М., 2008: Механика тла, АГМ књига, стр. 585
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553
  5. Head, K.H. 1982: „Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 2“, Pentech Press, London.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, посматрање теренских опита, провера знања тестирањем.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
OPO_DR 15

Додатни услови оцењивања: -