Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички радови у тлу

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички радови у тлу

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Механика тла

Циљ предмета: Упознавање са геотехничким радовима у тлу. Овладавање методама за решавање типичних проблема који се јављају код геотехничких радова у тлу.

Исход предмета: Стицање основних знања из Геотехничких радова у тлу

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод; Геотехнички класификациони системи (USCS, GN 200, AASHTO); Уграђивање и збијање материјала и опити за одређивање збијености и крутости тла; Критеријуми збијености природног терена и материјала који се уграђује у насип; Основни земљани радови - поступци израде усека и насипа; Заштита косина насипа и усека: нагиби косина, положај потпорних зидова обложни заштитни зидови; Изравнавање и транспорт земљаних маса - профил површина, профил маса, принцип уравнице; Примена грађевинске механизације код земљаних радова; Подужне и попречне дренажне грађевине за дренирање површинске и подземне воде; Механичка и хемијска стабилизација тла; Технологије процеса стабилизације; Геотехнички радови у заштити животне средине.

Практична настава
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду четири задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације геотехничких радова у тлу.

Литература:

  1. Ћулибрк, Р., 1994: Геотехнички радови, Рударско-геолошки факултет Београд
  2. Ћулибрк, Р., 2007.: Геотехнички радови у нискоградњи, Рударско-геолошки факултет Београд и Грађевински факултет у Суботици.
  3. Impe, Van, W.F., 1989: Soil improvement and their evolution, Balkema, Rotterdam.
  4. Јоксић, З., 1984: Доњи строј саобраћајница, Грађевински факултет Београд
  5. B. Das, 2010: Geotechnical Engineering handbook, J. Ross Publishing, p. 800.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
OPO_DR 15

Додатни услови оцењивања: -