Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из основа геотехнике

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из основа геотехнике

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са појмом геотехнике као интеракције терена и инжењерске делатности.

Исход предмета: Сазнања о делатностима из области геотехнике.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Практична настава
Обилазак терена – локација на којима се студенти упознају са конкретном применом геотехничких истраживања: - обилазак локација са израженим инжењерскогеолошким процесима: (процесом површинског распадања, процесом клизања и одроњавања и сл.), - обилазак локација на којима се изводе теренски истражни радови (истражно бушење и опити статичке пенетрације), - обилазак темељног ископа.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0

Метода извођења наставе: Теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
OZI_DR 30
OZI_DR 25
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 45

Додатни услови оцењивања: -