Српски | English

Завршни рад (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Завршни рад (ГТ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 12

Услов: положени сви испити на студијском програму за Геотехнику

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално решавање геотехничких проблема у инжењерској пракси

Исход предмета: Успешно укључивање у праксу за самостално или тимско решавање привредних задатака у области геотехнике

Садржај предмета:

Практична настава
Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области геотехнике. Ментор води кандидата у његовом раду и пружа му помоћ у целокупном процесу израде кроз: избор теме завршног – бечелор рада, формулисање наслова рада, постављање циља предмета рада, инжењерских метода и начина његовог решавања, прилаз проблему, избор начина обраде проблема, прикупљање, обраду анализу и верификацију применом инжењерских метода, коначно обликовање завршног рада. Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:Увод, Концепција и методологија истраживања, Врсте и обим истраживања, Резултати истраживања и дискусија, Закључак, Преглед литературе. Сваки завршни рад прати израда графичке документације. Завршни рад подразумева јавну одбрану пред комисијом.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: То је самостални рад кандидата и резултат је координираног рада кандидата и ментора. Рад се брани пред одговарајућом комисијом ѕа одбрану рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Израда завршног рада 80
OZI_DR 20
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -