Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава - Инжењерска пракса

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава - Инжењерска пракса

Предавачи: доц. др Милош Марјановић, проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената на терену са геотехничким условима изградње појединих врста објеката.

Исход предмета: Оспособљавање студената за решавање геотехничких проблема при изградњи различитих објеката.

Садржај предмета:

Практична настава
Обилажење радилишта на територији Србије где се у текућој школској години изводе инжењерски радови у терену и практично упознавање студената са геотехничким условима извођења објеката: - геотехнички услови извођења темељних ископа, - геотехнички услови извођења усека и насипа саобраћајница, - геотехнички услови избијања тунела, - геотехнички услови изградње мостова, - геотехнички услови изградње брана, - геотехнички услови извођења цевовода, - геотехнички услови санације нестабилних терена, - геотехнички услови експлоатације чврстих минералних сировина и др. За све време извођења теренске наставе студенти воде теренски дневник кога наставник свакодневно оверава.

Литература:

  1. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 5 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода израде елабората

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 80

Додатни услови оцењивања: -