Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички услови изградње објеката

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички услови изградње објеката

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Методологија детаљних геотехничких истраживања за потребе дефинисања геотехничких услова изградње појединих објеката

Исход предмета: Дефинисање геотехничких услова изградње појединих објеката у зависности од фазе планирања и пројектовања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
За различите врсте објеката раде се: Специфичности објеката и однос фаза истраживања према фазама пројектовања; Циљеви истраживања и дефинисање истражног простора; Задаци истраживања. Услови изградње објеката високоградње , Услови изградње надземних обје

Практична настава
Израда Елабората о геотехничким условима изградње различитих објеката (објекта високоградње, саобраћајнице, тунела или другог подземног објекта, хидротехничког објекта).

Литература:

  1. Студија: Методологија пројектовања и грађења железничких тунела, 1997. СИ ЦИП и РГФ, Београд.
  2. Студија: Методологија геотехничких истраживања за пројектовање путева. 1998. Дирекција за путеве, Институт за путеве и РГФ. Београд.
  3. Студија: Методологија геолошких истраживања за хидротехничке објекте. 1992. Енергопројект и РГФ. Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда Елабората, израда семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -